Tidligere svar

Salig/salighed

Spørgsmål

Hvad betyder salig/salighed i religiøs sammenhæng? Hvordan skal begrebet
helt præcist forståes?

Svar

Begrebet/ordet salig/salighed defineres i opslagsværker om religion som følger: I Religion/livsanskuelse/ redaktion ved Finn Stefansson, Asger Sørensen ogf Else Matthison-Hansen. 2. udg. Gyldendal, 1983, s. 356, defineres begrebet saligfhed ganske kort som følger:
Salighed: et gammelt dansk ord for en frelsestilstand efter døden. I Gamle Testamente betegnelsen for et menneskes jordiske lykke pga dets retfærdighed.
I Gads bibel leksikon / redigeret af Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager Jensen. 2. udg. Gads Forlsag, 1998. Bd. 2, s. 242, defineres salig som følger: Salig, hebr. 'airë, gr. makarios, (med accent over a) er i Bibelen indehaveren af den lykke, der stammer fra Gud. i DO (Den autoriserede danske bibeloversættelse af 1992) bruges oversættelsen "lykkelig" i GT, salig i NT. I Bibelen optræder s. (salig) gennemgående i tilsigelser til enkeltpersoner eller grupper, der har eller forættes del i Guds frelse (se også saligprisninger). For GT's vedkommende udtrykker indholdet af denne salighed programmatisk i Sl 1, der står som overskrift til hele Salmernes Bob. Lykkelig erklæres her den mand, som undgår ugudelige, syndere og spottere og har sin glæde ved Herrens lov og grunder på den dag og nat, dvs. lever i overensstemmelse med den. Andre steder udspringer denne lykke dog af Guds tilgivelse (SL 32,1, af at have Herren til Gud (Sl 33,12; jf 5 Mos 33,29, søger tilflugt hos ham (sl 34,9; 40,5), blive tugtet af Herren (Sl 94,12) og frygte ham (Sl 112,1). I Dan 12,1 erklæres den lykkelig, der holder ud ogf oplever enden. Lykken kan dog også bestå i mange sønner (Sl 127,5) samt i at kunne få en grusom hævn (Sl 137,9). At prise lykkeligf kan altså både udtrykke en konstatering, et ønske eller en overbevisning.
I NT gælder saligprisningerne gennemgående dem, der har del i den kommende frelse, skønt deres nuværende tilstand forekommer usalig. Her begrundes s. væsentlig eskatologisk. S. er således den, der overvinder forargelsen ved Jesu menneskelighed (Matt 11,6) fordi han har set Jesus er Kristus (Matt 16,13). S. er her den, der hører Guds ord og bevarer det. (Luk 11,27) og derved har del i opstandelsen (Åb 14.3).
I Nudan sk ordbog. Politikens Forlag i mange udgaver, defineres: salig/salighed ikke i ren religiøs betydning.
Jeg har gengivet den lange definition fra GFads bibvel leksikon, da det er svært at skære af et eller andet sted.
Hvis du har mulighed for det, kan du gå på dit lokale bibliotek og slå nogle af henvisningerne efter, hvis du har lyst.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive