Tidligere svar

Funktionærer

Spørgsmål

Hej!
Jeg mangler information om, hvem der på det danske arbejdsmarked kan betegnes som 'funktionærer' - dvs. hvem falder ind under funktionærloven.

Kan man evt. se en liste et sted over hvilke stilligner, der kan betegnes som funktionærstillinger udover, at det er kontor, handel og lagerekspedition? Er bibliotekarer f.eks. funktionærer?

Svar

Der er rigtigt mange som kommer ind under funktionærloven, bla. også bibliotekarer, hvis de ikke er ansat som "tjenestmænd" - men dem er der vist ikke mange tilbage af.
Man kan sige at funktionærloven er en slags paraplylov eller beskyttelseslov, hvor man kan lave mere uddybende aftaler for de enkelte fagområder fx. bibliotekarer og skolelærer.
Man må ikke laver aftaler som er DÅRLIGERE end det som står i funktionærloven.

----------
Funktionærlovens ordlyd er sådan:

§ 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer:

a) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition.

b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.

c) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.

d) Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art.

Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mere end 8 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner.

Stk. 3. Denne lovs bestemmelser kommer ikke til anvendelse på tjenestemænd - eller aspiranter til tjenestemandsstillinger - under staten, folkeskolen, folkekirken eller kommunerne, på de af sømandsloven af 7. juni 1952 omfattede funktionærer eller på de af lov om lærligeforhold omfattede lærlinge.

Lovteksten her: http://147.29.40.91/DELFIN/HTML/A2005/0006829.htm
-----------------------

Mere her:
http://www.akademimerkonom.dk/default.asp?pageToLoad=visArtikel%2Easp%3FartikelID%3D86

Der er også mere information hos fagbevægelserne og arbejdsgivergforeningerne

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy