Tidligere svar

Lejesoldater - forbrydelser foretaget i udlandet

Spørgsmål

Vi har i 10. klasse arbejdet med novellen Sort stork, og i den forbindelse diskuteret om man, efter at have været lejesoldat i eks. X-Jugo-slavien, og hjemvendt til Danmark, kan dømmes i Danmark for eks. mord, drab, voldtægt i forbindelse med tiden som lejesoldat?

Svar

I Straffeloven er der regler om forbrydelser begået i udlandet. Det er § 8 ff. Se nedenfor:

§ 8. Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages uden for den danske stat, uden hensyn til hvor gerningsmanden hører hjemme, når

1) handlingen krænker den danske stats selvstændighed, sikkerhed, forfatning eller offentlige myndigheder eller en embedspligt mod staten,

2) handlingen krænker interesser, hvis retsbeskyttelse i den danske stat forudsætter en særlig tilknytning til denne,

3) handlingen krænker en forpligtelse, som det ifølge lov påhviler gerningsmanden at iagttage i udlandet,

4) handlingen krænker en tjenestepligt, som påhviler gerningsmanden over for dansk fartøj,

5) handlingen er omfattet af en international bestemmelse, ifølge hvilken Danmark er forpligtet til at have straffemyndighed, eller

6) udlevering af sigtede til retsforfølgning i et andet land afslås, og handlingen, for så vidt den er foretaget inden for et fremmed myndighedsområde, er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet (dobbelt strafbarhed) og handlingen efter dansk lovgivning kan medføre straf af fængsel i mindst 1 år.

§ 8 a. Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages uden for den danske stat, når handlinger af den pågældende art er omfattet af statutten for Den Internationale Straffedomstol, hvis handlingen er foretaget af en person, der på tidspunktet for sigtelsen

1) har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet eller

2) befinder sig her i landet.

§ 8 b. Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages uden for den danske stat, når handlingen er omfattet af § 183 a og er foretaget af en person, der på tidspunktet for sigtelsen

1) har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet eller

2) befinder sig her i landet.

Stk. 2. Retsforfølgning for handlinger omfattet af stk. 1 kan tillige omfatte overtrædelser af §§ 237 og 244-248, som er begået i forbindelse med overtrædelsen af § 183 a.

--------------------------

Du kan se hvad de sidste ændringer af straffeloven er gået ud på her.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0900.aspx?p=%2fForms%2fR0810.aspx&s13=%7c10%7c&s8=straffeloven

I den aktuelle sammenhæng er lov 494 og 490, så vidt jeg kan se, af interesse. Umiddelbart tror jeg af det er nye bestemmelser, se fx denne pressemeddelelse fra 2007:
http://www.justitsministeriet.dk/presse/nyhed-visning/print.html?tx_ttnews%5Bpointer%5D=5&tx_ttnews%...

Jeg håber du har fået svar.

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy