Tidligere svar

Brandtilsyn

Spørgsmål

Hvad er lovgrundlaget for de kommunale brandtilsyn, og er der mulighed for aktindsigt i tilsynsrapporterne?

Svar

Lovgrundlaget er Beredskabsloven (Lovbekendtgørelse nr 660 af 10/06/2009) § 36.
Lovteksten findes i Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123670
Se også: http://www.beredskabsstyrelsen.dk/fagomraade/tilsyn/forbyg/brandsyn2008.htm

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommuner, som kan ses her: http://www.beredskabsstyrelsen.dk/info/2008/Vejledning%20om%20brandsyn%20010408.pdf

Deer har i 2007 været forespørgsel i Folketinget om kommunernes manglende tilsyn. Ministerens svar er gengivet her: http://www.ft.dk/samling/20061/spoergsmaal/s5770/svar/350025/394195/index.htm

Med hensyn til aktindsigt, kan det oplyses, at der findes forskellige former for aktindsigt i offentlig sagsbehandling, afhængig af om man er part i sagen eller ej.

Reglerne om aktindsigt er lovreguleret i flere love, først og fremmest Offentlighedsloven (Lov om offentlighed i forvaltningen) og Forvaltningsloven (Bekendtgørelse af forvaltningsloven) samt Styrelsesloven (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse), Retsplejeloven (Lov om rettens pleje) og Arkivloven (Bekendtgørelse af arkivloven)

Hvis du ønsker aktindsigt i en sag - som en konkret kommune skal træffe afgørelse i - skal du henvende dig til den afdeling i kommunen, som behandler sagen (med hensyn til brandtilsyn oftest Teknisk forvaltning). Ved din henvendelse skal du fortælle (angive), hvilken sag det drejer sig om. Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du klage. Det er den myndighed, som er klageinstans i forhold til den sag, du beder om aktindsigt i, der skal behandle klagen over aktindsigtens omfang (i dette tilfælde Beredskabstyrelsen).

12-11-2012

NB! Eksterne link i denne besvarelse fungerede da svaret blev afsendt. De er ikke blevet kontrolleret siden og kan være blevet inaktive

Hvem svarer på spørgsmål lige nu?
EvaSvendborg Bibliotek
Jørn Svendborg Bibliotek
Kristian Biblioteket i Thy