• Stil dit spørgsmål her
  • Tidligere svar
  • Om Biblioteksvagten

Vedtægter for foreningen Biblioteksvagten

Navn, hjemsted og formål
§ 1
Foreningens navn er Foreningen Biblioteksvagten.

§ 2
Foreningen Biblioteksvagtens hjemsted er den kommune, hvor formanden er ansat.

§ 3
Foreningen Biblioteksvagtens formål er at drive og udvikle konceptet Biblioteksvagten.dk – de danske bibliotekers virtuelle spørgetjeneste – og andre tjenester eller services, der kan sidestilles hermed, med udgangspunkt i Bibliotekslovens formål.

§ 4
Konceptet Biblioteksvagten.dk er en helhed bestående af arbejdsmetode, domænenavn, søgeværktøjets grafiske fremtoning, den anvendte software, servere, den organisatoriske opbygning m.m.

Medlemskab
§ 5
Som medlemmer med stemmeret (benævnes § 5, stk. 1 medlemmer) kan optages alle biblioteker, der aktivt medvirker til drift og udvikling af Biblioteksvagten.

Stk. 2 Som medlemmer kan optages andre, herunder foreninger, organisationer, myndigheder, virksomheder m.v., der som bidragsydere eller på anden vis kan tilslutte sig Biblioteksvagtens formål m.v. Bestyrelsen afgør om optagelse kan imødekommes og om pågældende tildeles fulde medlemsrettigheder.

Stk. 3 Medlemskab medfører ret til at stille spørgetjenesten Biblioteksvagten.dk til rådighed for sine brugere.

Brugsrettigheder til data mv.
§ 6
Ved indtræden i foreningen accepterer medlemmerne, at brugsretten til eventuelle data og andet, produceret og opstået i forbindelse med arbejdet i Biblioteksvagten tilhører foreningen og kan anvendes af § 5, stk. 1 medlemmer.

Generalforsamling
§ 7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal.

Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved e-mail til samtlige medlemmer og med angivelse af foreløbig dagsorden. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med tilhørende bilag skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Plan for det kommende års arbejde og udvikling
6. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af administrerende bibliotek (Kun i lige år)
9. Valg af bestyrelse
10. Evt.

Stk. 4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 5 Kun § 5, stk. 1 medlemmer og § 5, stk. 2 medlemmer med fulde medlemsrettigheder har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Øvrige medlemmer deltager uden stemmeret, men med taleret og ret til at stille forslag.

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 % af § 5, stk. 1 medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen
§ 8
Foreningen Biblioteksvagten ledes af en bestyrelse bestående af lederen eller en ledelsesrepræsen-tant fra det administrerende bibliotek (formanden), fem personligt valgte ledelsesrepræsentanter, valgt af § 5, stk. 1 medlemmerne, samt 1 medlem valgt blandt eventuelle § 5, stk. 2 medlemmerne med fulde medlemsrettigheder.

Stk. 2 Valgbare er ledelsesrepræsentanter fra § 5, stk. 1 medlemmer, der aktivt medvirker til drift og udvikling af Biblioteksvagten. Der skal som minimum vælges to repræsentanter fra folkebibliotekerne og minimum to repræsentanter fra fag- og forskningsbibliotekerne. Valgbare er ligeledes eventuelle § 5, stk. 2 medlemmer med fulde medlemsrettigheder.

Stk. 3 Valgperioden er to år med start umiddelbart efter generalforsamlingen. Det år, hvor der vælges administrerende bibliotek, er yderligere to bestyrelsesmedlemmer på valg. Det andet år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan ske

Stk. 4 Der vælges to suppleanter, en for hver sektor. Opstillede med flest stemmer, som ikke opnår medlemskab af bestyrelsen, er suppleanter. Suppleanterne nyvælges hvert år. Der kan vælges suppleant for § 5, stk. 2 medlemmer med fulde medlemsrettigheder.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 6 Foreningen tegnes af formanden.

Administrerende bibliotek, projektledere og driftsafvikling
§ 9
Det administrerende bibliotek vælges på generalforsamlingen i lige år. Valgbar er § 5, stk. 1 medlemmer, der aktivt medvirker til drift og udvikling af Biblioteksvagten. Valgperioden er to år med start umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen udpeger et bibliotek, hvor den tekniske driftsafvikling finder sted og udpeger projektledelsen for det samlede projekt.

Stk. 3 Projektledelsen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 4 Forholdet mellem det administrerende bibliotek og projektledelsen fastlægges nærmere ved aftale.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter de overordnede principper for Biblioteksvagtens indhold.

Stk. 6 Projektlederne tilrettelægger og koordinerer arbejdet i forhold til de deltagende biblioteker i overensstemmelse med den af generalforsamlingen vedtagne handlingsplan samt samarbejds-aftalerne mellem § 5, stk. 1 medlemmer og foreningen.

Stk. 7 Projektlederne sikrer med ansvar over for bestyrelsen, at Biblioteksvagten drives i overensstemmelse med foreningens formål.

Budget og regnskab
§ 10
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet føres af det administrerende bibliotek og revideres af den pågældende kommunes eller institutions revisor

Hæftelse
§ 11
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse

Udmeldelse og eksklusion
§ 12
Udmeldelse af foreningen kan ske med 6 måneders skriftligt varsel til bestyrelsen.

§ 13
Beslutning om udelukkelse af et medlem af foreningen træffes af bestyrelsen. Udelukkelse kan ske ved grov overtrædelse af vedtægterne eller modarbejdelse af foreningens formål. Det udelukkede medlem har ret til at få udelukkelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling

Opløsning af foreningen
§ 14
Beslutning om foreningens opløsning kan tages på en generalforsamling og kræver tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Foreningens aktiver overgår til lignende formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. november 2004 og senest revideret på generalforsamlingen den 30. januar 2019.

(sign.)
René Høtbjerg Øhlenschlæger
Dirigent

(sign.)
Vera Daugaard
Protokolfører